11551

Fonte: OpenWeather
Aeroporto Eduardo Ribeiro