4598

Fonte: OpenWeather
Cheia no Amazonas causa prejuízo aos agricultores